Ενίσχυση και επισκευή φέροντος οργανισμού.

Η allPro αναλαμβάνει την επισκευή, την ενίσχυση και τη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας κάθε κατασκευής για οποιαδήποτε περίπτωση ( ανεπάρκεια φέροντος οργανισμού, στατική ανεπάρκεια, βλάβη, προσθήκη κλπ) με πιστοποιημένους μηχανικούς και εξειδικευμένα συνεργεία.

  • Αποτύπωση φέροντος οργανισμού, εκτίμηση βλαβών, πρόταση αποκατάστασης ενίσχυσης (υπέρηχοι, κρουσιμέτρηση κλπ)
  • FRP
  • Τσιμεντενέσεις
  • Καθοδική προστασία
  • Μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος – gunite
  • Μεταλλικές – σύμμικτες κατασκευές
  • Αποκατάσταση διατομής διαβρωμένων στοιχείων φέροντος οργανισμού με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα
  • Αποκατάσταση ρηγμάτων
  • Αποκατάσταση τοιχοποιίας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία κάθε κατασκευή θα πρέπει να προστατεύεται για τη διατήρηση της δομικής της ακεραιότητας ενώ θα πρέπει να ελέγχεται τόσο στο φέροντα οργανισμό αυτής όσο και στις δομικές εργασίες (εργασίες μονώσεων και χρωματικών επιχρισμάτων) οι οποίες προστατεύουν τον φέροντα οργανισμό.

 

 

Μελέτη ισοδύναμου πάχους βαφής ανάλογα με την επιθυμητή χρονοεπάρκεια της κατασκευής σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 :

Στον ιδιαίτερα σεισμογενή ελλαδικό χώρο, οι καταρρεύσεις εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων οφείλονται είτε σε κακή κατασκευή είτε σε ελλειπή συντήρηση. Ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς του σκυροδέματος είναι η υγρασία και η εισροή υδάτων άρα η ύπαρξη σωστής μόνωσης της κατασκευής όπως επίσης και η προστασία του φέροντα οργανισμού με την επιλογή του ισοδύναμου πάχους βαφής είναι καθοριστικής σημασίας.